GDPR

Her på siden vores GDPR retningslinier.

GDPR

 

Behandling af personoplysninger hos Revirk Rådgivning Statsautoriseret Revisionsfirma

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Vores indsamling af data

Når vi rådgiver, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra vores klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Det kan også være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds-, politiske og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler.​

Ved besøg på vores hjemmesidewww.revirk.dk registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne.

2. Dataansvarlig

Revirk Rådgivning, Åsvej 10, 7700 Thisted, CVR-nr. 20527986 er dataansvarlig for oplysninger, som vi modtager til brug for rådgivning af vores klienter.

Vores kontaktoplysninger er telefon 22 16 43 19 / 24937112@revirk.dk

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på 24937112@revirk.dk

3. Formål og grundlag

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (2) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser, eller (3) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder og domstole. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

6. De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ​ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,
  • ​ret til at få urigtige oplysninger rettet,
  • ​ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ​ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
  • ​forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ​ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ​ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering vil løbende blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.

Ås, den 22. marts 2022

 

Revirk Rådgivning

 

Jesper Kirk
Statsautoriseret Revisor

Copyrights © 2019 All Rights Reserved | Revirk Rådgivning.
jesper@revirk.dk · 22 16 43 19 ·